April
23
23:01
ציוד

חדשות חמות: זוכר עגלת Britax

זוכר עגלת Britax | מבחר אמא מגניב

אם אתה הבעלים שלB- Agile זוגי , BOB Motion , או עגלת Britax B- Agile ( שיש לנו בהשתתפות כאן על מבחר אמא מגניב ) שנרכשו בין חודש מאי 2011 ועד יוני 2013, חלזוכרתעקב בעיות עםמנגנון הקיפול במיוחד בעת לחיצה על לחצן השחרור תוך משיכתרצועת השחרור .

כדי למנוע פציעות אפשריותל( אצבעותוקטנות ) גדולות , אתה צריך להפסיק את השימוש בעגלות נזכרו מיידולפנות Britax לקבלערכה לתיקון ללא תשלום .להישאר בטוח , אמהות .

לקבלת מידע נוסף עלעגלת Britax זוכר , לבדוק את אתר האינטרנט של CPSC .

Related Posts