May
02
23:00
ציוד

פרישת מתנות

אני זוכר את היום הנפלאכשקפלתי את תיק חיתולי שני הטון שלי , דחפתי אותו בחלק האחורי של הארון ,והבאתי הביתה השקית האמיתית הראשונה שליבגילים .זה היה ראוילcelebration- עד שהבנתי שאני עדיין צריך לשאת חיתול אחד לפחותוכמה מגבוניםבכל times.Please , לשמור על התיק החם אבל לנטושהנרכס בפנים.במקום זאת, נסהמצמד חיתולי שיקמעיצובי byKimLane .מעוצב עםמאהב התיקבמוח , מצמדים אלה יכולים להתאים עד שלושה חיתוליםומגבונינסיעות מקרה .הם אפילו די מספיק כדי לתפוסוללכת לגמרי לבדם, כך שאתה יכול לתת לךכתףמדי פעם ההפסקה .חוץ מזה, הייתי להשתמש בו כארנק גם לאחר שהיא גדולה מדי בשבילהחיתולים .אני הייתי אומר שזה 29 $ שנוצלו היטב . -Kristen