May
04
23:00
תינוק

אורקה מגיעה לאמבטיה שלך

אין דבר כזה בבית שלי כמו צעצועי אמבטיה רבים מדי .למעשה לפעמים אני צריך לוודא שהשארתי מקוםלתינוק בפועל באמבטיה .
הנה אחד יותר אני יכול להצדיק קנייה :פקק האמבטיה הלווייתןבפינקי & amp;חברה .ראה , זה לא רקצעצוע .זה מעשי , אני נשבע !הוא מאפשר לך למשוך את פקק הניקוז מבלי לדוג בסביבתומתחת למים .
אה , בסדר .זהצעצוע .אבל זה מתחת לגיל שישה דולרים וזה כל כך חמוד .( כפי שהואחמוד הצהובותלשומרי מסורת צעצוע אמבטיה . ) חוץ מזה, אני באמת רוצה לשמוע שישלווייתןבאמבטיה שליולהיות בטוחים לחלוטין שזה לאסדק במשקל לאחר לידה .- ליז

Related Posts