May
14
23:00
תינוק

כיף נטילת הידיים (שמע אותי)

עם כלהמחלות סתיו ובחורף היפות בראשות הדרך שלנו , בתוספת כלדבר ההכשרה בסיר מתנשא , אני חושב שהגעתי זמן לקבל את דבר הכביסה היד למטה .אלא במוחו של הבת שלי , שהיית חושבש" שטיפה " היה ביטוי נוסףל" מקבל זריקה . "אם אתם חולקים את המצב שלי , לבדוק את SquidSoap ,מתקן לסבון מגניבותשכשלוחצים עליו , משאיר סימן דיו קטן על ידו של הילד שלך .וזה פשוט כל כך קורה כי זה ייקח15-20 שניות המומלצים של שטיפה להיפטר מזה .בדיוק מה שהרופא (והורים נבט - פוביה ) הורה .
זו הדרך הטובה ביותר שאני יכול לחשוב עליו כדי לקבל את הבת שלילניקוי ידיה , קצר ואמר לה שישצעצוע הקבור אי שם מתחת לכל הבועות האלה . -Kristen
[דרך Gizmodo ]

Related Posts