May
10
23:00
בבית

תודה על אום ... אה ... מתחשב

החגים מעל ,ואםהפרסומותושלטי חוצותוקווים לחזור בקניון הם אינדיקציה כלשהי ,רבים מאיתנו קיבלו המון דברים .אני מקווהשהאייפודוהסוודרים מקשמיר גברו על עוגות הפרות ( זה יהיה בהחלט הישג אכן ) .אבל אנחנו אם אהבנו את המתנות שקבלנו - או שאנחנו פשוט העמדנו פן - כתב יד הערות תודה הן תמיד רעיון טוב .
הפוך את הפתק לאחר חג כתיבה קל יותר על עצמך עם כרטיסים אלהמpaperchatter .הציטוט בחזיתמהספר כללי התנהגות בציר , לכל מתנה שקיבל שלא צריך להיותמכתב תודה , ישכנע אפילו הסבתא של חסודהונכונה שלך שיש לך לא רק נימוסים , אבל שאתה באמת מעריך את המתנה ששלחהילדים .
גם אם הם לא יכולים לשכנע אותה .- ג'ולי