May
14
23:00
בבית

הוא לאמנות

אני כל יצירות אמנות foralphabet , אבל זה תמיד הציק לישהתמונות הן של ילדי דברים סבירים להניח שלא (ולפעמים בתקווה) נתקלותבחיי היומיום שלהם .מעולם לא ראהתנין ברחוב , אפילו לא פעם אחת .ובוודאי שלאבזמר יודל .זו הסיבה שאני כל כך נלקחתי עם אלפבית של לאה , שנוצרה על ידי צלם אמנות גרגואר Ganter .הוא כולל אותיות האלפבית חיים אמיתיים ותמונות מקבילה , כל שנלקחו מרחובותושלטים ברחבי world.This אינופוסטר , אבלבמהדורה מוגבלת גלריה באיכות ג - הדפסה זמינהבארטה ביבי .וזה בהחלט ייראה טוב בחדר הילדים זמן רב אחרישהפסקת לקרוא לוילדים .עכשיו זהלמדהים .קוראי -Kristen
CMP : להיכנס COOLBEBE קודלהנחה של 10% כל דבר בחנות .