May
12
23:00
סגנון יופי

התיק עם ביותר

אני תמיד שמח כאשר אחד מהמעצבים האהובים עלינומגיע עם עוד יש חובה , כמוטוטס ארוג הנפלאמאמא מגניב מבחר הרגיל אלינה הנסי .

בדיוק כשחשבתי שאני לא צריך עדיין תיק אחר (טוב , זה לפחות שבוע ) , לשאת alls הנדיבומלאת שורות אלה לבוא ולפתות אותי .אולי זה בגלל שאני כבר פרשתי תיק החיתולים שלי , או בגלל שעםילד שני , טיולים למשרד הספרייה או לכתוב בסופו של bogging אותי עם דברים שאין לי להיותבארנק עסקי .השקיות של

אלינה כולם אתיות נוצרו ממש בארה"ב ,וכל כך מדהימים אני מעז לומר שהם נותנים גם תיקי עור סתיויתחרות כבדות . -Kristen