May
21
23:01
ציוד

חדשות חמות: זוכר עגלת BOB

פעולת CPSC du jour היאזוכרת עגלת BOB משפיע כמעט 500,000 עגלות יחידה וכפולה נמכרות בארה"ב ובקנדה .כנראההגיבוי מאחוריהלוגו של החברה עלהחופה העגלה יכול לנתק ,ותינוקות , במיוחד אלהבמושבי תינוק , יכולים להגיע אליוולשים אותו בפיהם .

זוכר עגלת BOB


בעוד כמובן סכנות חנק יכולה להיות די רציניות , למרבה המזל לא היה ילדים נפגעו .אם אתה הבעלים שלעגלת BOB (טוב מאוד אחד , להערכתנו ) ,הפתרון , על פיCPSC הוא פשוט להסיר את תיקון גיבוי רקמהמהחופה ( לבקר www.bobnotices.com צריך אתה זקוק להוראות ) .וכמובן , אל תתנו לילדים שלך לאכול העגלות שלהם . -Lizוקריסטן