May
27
23:00
בבית

ועונות, הם גדלים עגולות ועגולים

הפילוסופיה שלי היא שאם אתה עדיין מחפשלוח שנה שולחן בסוף פברואר , אז אתה הסוג שזקוק לאחדביותר .קח לוח שנה זה plantable אקו מצאבאסם הזית .

במבט הראשון , לקח אותיביצירות האמנות הגחמנית , אך כשהבנתישאתה באמת יכול לשתול את הדפים נטולי חומצה , ללא עץלגדל פרחים , אני נמכר באופן מיידי .רק אחשוב , במקום לזרוק את דפי לוח השנה שלך או להשתמש בהם כפיסת נייר ( ולאחר מכן משליך אותם ) , אתה יכול לשתול אותם באדמהולחכות לפרגים , לוע הארי שלך , או העיניים של ציפור לנבוט .הדבר היחיד שהחסר הואאגודל ירוק . -Kristen

[ באמצעות ציפור נדירה מוצא ]