June
01
23:00
בבית

מריטה


i-10bc5e23e501c457f78247c6ffa4900d-squirrellimeE280-אגודל 200x200.jpg בכנות, אני לא מבין את ערעורו שלצעצוע המשיכה עד לאחר שהיה לי ילדים .הייתי כמו כל כך , הם פשוט ... . למשוך אותו ?מספיק

בטח, כן .ואכן , הילדים משתגעים עליהם.אגוזים להיותsegue המושלם למה שעשוי להיותהצעצוע היפה ביותר למשוך אולי אי פעם :צעצוע המשיכה סנאימהאמן קייט Steurenagle מצאבחנות האהובה על CMP מוצרים יבשים מאהר .

קייט הביא אחד מרישומיהלחיים עם עיסת נייר , עץ ולא רעיל (כמובן ! ) צבעוהתוצאה היאצעצועשנראה מדהים על מדף משתלה עד שהתינוק ישן מספיק -ובר מזל מספיק-ללדדות בבית עם זה .

רק כל עוד הוא לא יתחיל לרצות לשחק עםאמיתי .איכס .- ליז