June
06
23:00
סגנון יופי

שרשרת קמע נגד קמע

שרשרת קמע מרופדת מKnitKnit אני רק מחטט Etsy ( אני עושה את זה הרבה )ואני נתקלתיקישורלחנות KnitKnitמאמן ברוקלין נגוין לה .ויש לי הבחנתי שרשרת קמע זה מדהיםופשוט התאהבתי .או לייתר דיוק , זה נראה כמוקמע , אבל זה בעצם כל המחט המרופדת ביד .פרטלחלק השרשרת , כמובן , שהוא פליז .כמה גדול הוא ש!

כל כך גדול שרצתי ממש מעל כאן כדי לחלוק את זה איתך .למרות שאם אני מודה בזה , אני לא רציתי .כי זה מסוג הדברים שהייתי רוצה לקבל ולאחר מכן לוודא שאף אחד אחר לא היה מעולם .

אז בסדר , אני משותף .מה אני יכול להגיד , אנימשתף .אבל לא עושה לי לספר לך עלשרשרת קמע הכחולה , בסדר?- ליז

מצאשרשרת קמעויותרבKnitKnit