June
10
23:00
ילדים

לחץ.

אני מעבר דגדגתישהבת שלי לקחהעניין בלהיות מאחורי המצלמה .אבל לעת עתה , אני חושבגרסת העץמצעצועי כוכב צפון הוא כנראהההימור בטוח יותר מאשר Canon.

מצלמה כמעט פונקציונלית זה , כולל" עדשה " turnable מיקודוכפתורשלוחץ למעשה , הוא אחדמעץ הצעצועים הרבים הנפלאים שמצאנובחנות זו .ובהתחשב בעסק משפחתי זה כבר עושה צעצועים בטוחים עץ מאז 1979 , אני מוכן להתערב שהם יודעים בדיוק מה הם עושים .

זוהי דרך נפלאה לטיפוח יצירתיותבילדים שלך .והחלק הכי טוב ?אתה נראה רזהבכל תמונה .צעצועי עץ -Kristen

אהבה כמו שאנחנו עושים ?יש הרבה יותרבמדריך צעצוע בטוח שלנו .