June
12
23:00
ילדים

ברווז גומי חינם-טווח

אם תמיד אהב את הרעיון של ברווזי גומי לילדים שלך, אבל לא אוהב את הרעיון של שטויות פלסטיק יותרבאמבטיה שלך , הנהפתרון :ברווז גומי אמיתי .כמו , אחד למעשה עשוי מגומי .מצאנו את זהבשטח .
האתר טועןהבחור הקטן שנקטפו בר קיימאממוהל חלב עץ גומי , ללא השימוש בקוטלי עשבים .
וואו .זכור כאשר האקטיביזם סביבתי די הרבה מוגבל לאלה חולצות שאמרו , לחסוך במים , מקלחת ביחד ?- ליז