June
11
23:00
בבית

אתה כותב כרטיסי תודה.

אני מבין שאם מישהו באמת שלח לימתנה לאחר התינוקות שלי הגיעו , אז מבחינה טכנית ,התודה צריכה לבואמהתינוק - ומכאן כלהחמודים תודה כרטיסים .

אבל אני חושבשמאז אניאחד כותב את הכרטיסים לעזאזל , אני קונה אלה שהם קצת יותר ממני - כמו" למה , תודה ! " כרטיסיםמInvita נייר סטודיו .כרטיסים מודרניים הקלאסיים אלה בהחלט להביע את תודה שלךלמתנות לתינוק חמודים , אבל רוב הסיכויים שאתה משתמש בם לאחרמתנת התינוק גם יש להפעיל יבש .

ואם אתה לחתום על הכרטיסיםמהתינוק שלך , לפחות כולם חושבים שהם צצו עם טעם גדול באמת . -Kristen