June
13
23:00
ילדים

זמן אחת תינוקות הנשיקה המועמד

בהתחשב במגוון הרחב של מועמדים לנשיאות עדייןבשנה זו פועלת , למה לא להוסיף עוד אחד ?אני אוהבאותילנשיא שכבתי טימהאוסף הפוליטי במהדורה המוגבלת של Wrybaby .בהתאם לנקודת המבט שלך ,טי או סינר הם אוהצבעת אמוןלמנהיג העתיד שלך , אודרך חצופה לבדוק " אף האמור לעיל . "

אישית , אני מקווה שהבת שלי יכולה לגייס כמה מחיקותבהצבעות רק על ידי לובש טיולקבל את זה שם הכרה התחילה מוקדם .תשכח סוגיותומדיניות ;היא לחלוטין פועלתבנחמדות לבד .- ג'ולי