June
16
23:00
ילדים

הלפת התעלמו הרבה מקבלת הספרותי בשלה באחרונה

ענקי לפת ,סיפור העם הרוסי הקלאסי שסופר על ידי Alexsei טולסטוי עם האיורים המדהימים של Niamn שארקי , היה ליבעטיפה שלו .אני רוצה לצבוע את הבית שלי עםלוח הצבעים ,ואני חושב שאני רוצה למסגרתמונה של פרה של הזקן .

קו הסיפור הוא פשוט מאוד : לפת גדולה , לא יכול למשוך אותו החוצה , לגייס את כל חצר המשק כדי לעזור , שיתוף פעולה , צוות yay , מרק לפת ' עד שאתה מקיא .קוראים מתחילים צריכים למצוא הצלחה עםהגופן הגדול , במילות פשוטות ,וחזרתי שוב ושוב ומרתקים .באשר לי , אני אוהב אתספר שבוהעכבר זוכהבסופו של הדבר .

מצא אותובספרים יחפים .או אמזון .כמו רוב הדברים בחיים בימים אלה .- ריטה