June
14
23:00
בבית

כתיבה מחנה הילדים באמת עשויים להשתמש (אנחנו אומרים עכשיו)

כתיבה מחנה לילדים לאלה מכתבים הביתה הלכתי למחנה הקיץ לחמש שנים , ואני אהבתי כל רגע .גם כמעט אף פעם לא כתבתי הביתה , למרות ההטפות של האמא שלי , כי זה פשוט נראה יותר מדי צרה לכתובמכתב שלם כאשר היו דברים לעשות .

אבל אולי אם היה לי הערה המקסימה הזהמקיט המחנהמHollycake לחץ ?כל ערכה מכילה עשרה כרטיסי letterpress רקהגודל כתום או כחול , הנכון לשיתוף כמה פיסות בחירה .ערכת נייר המכתבים המחנה מגיעה גם עם מעטפות ,עט זעיר ,ו" לכתוב יותר " חוברת עלהשמחה של כתיבה , אז באמת , יש לו את הילד לא תירוץ .אומר לך . -Mir

קבל את הפתק מערכת מחנהועיצובי letterpress יותר יפיםבHollycake לחץ .