June
20
23:00
ילדים

בלה תאדה תאדו תאדה Blah Blah

אתה לא חושב חבורה של פטפטן כמו המשפחה שלנו היה
זקוק לעזרה מתחילהשיחה , אבל אני חייב להודות הפטפטן
למתן קצת עידוד בברכה באזור זה .במקום שאלות על הטריוויה
המעורפלת בייבי בומר - עידן ,הכרטיסים כולם על הורי דברים ממש
רוצה לדון עם הילדים שלהם, אבל לעתים קרובות לא יודע איך .קטגוריות
אמנם נשמעות קצת יבשות - כמו בניית תכנון תוויםומטרת
- אבלהשאלות הן שיחהובאמת לעשות
ההשראה ילדים להיפתח .

אולי יותר מדי .


כששאלנובן שש " האם אתה מכיר מישהושמתלונן
הרבה ? " היא הביטה בי .- ג'ולי