June
22
23:00
ילדים

חדשות טובות עבור בוגר בינינו (אהם)

בעוד אני טוען שאף אחד לא שפויה בדעתםנותןילדמפוחית ​​- אפילו עםכמה - להזמין - יש לי את ההזדמנות לחטטאתר klutz לאחרונהובהחלט יש כמה אפשרויות חדשות ומגניבות מאחדעמודי התווך הילדות האהוב עליי .האהוב עליי הוא בקלותהאנציקלופדיה של חוסר בגרה , שבעצם יכול להיותיותר כיף לי קצת יותרלילדים .איפה עוד אתה יכול לקבל בדיחות גרועות בתוספת כיוונים על איך לעשות את כל ראשים מכווציםבאותו הנפח ?

זה הסוג של מתנה שלי .אה, והילדים שלי " . -Mir