June
22
23:00
ילדים

חולם ורדה מלה

מעסיק

היקר ,

, אני מבקש שמעכשיו אתה משלם לי ביורו .או אולי ין .כי אז אני אהיה הרבה יותר סביר כדי להיות מסוגל להרשות לעצמו את שמלת צווארון השחורהואפורהמורדה מלהלבת שליבילדי ווסט וילג ' - אתה יודע ,אחד עםהפרטים המדהימים ?הצווארון המקסים ?העור המטופחבשולים ?

זמן שאתה בזה , אני רוצהלהרים טמבלוגור הליכה עצמית .

הטוב ביותר , ליז

שמור 30 % (!! )מכל ורדה מלהבילדי ווסט וילג ' עם CMPVerde קוד באמצעות 12/31/08 !