June
22
23:00
ילדים

הו להמשיך, לתת לילדים לצייר על החולצות שלהם

שפע

כמו של ילדים , הבנות שלי עוסקים באובססיביות בנייר ציור - על , על גופם , על הנעליים שלהם , על הקירות .אנחה .אז אני מתאר לעצמי שהם היינו מוצאים את עצמם באופן מיידיבאהבה עםטי - הלוח והגיר עשה ברוקלין שנועדלאותו דבר .

כל 100% כותנה חולצה מגיעה מוטבעת אחד משבע צורות לוח מהלב בסיסי ופרפריםלקו הרקיע של עירואפילועניבה .הגיר מגיע עם זה כדי שהילדים שלך לא צריך לחכות רגע כדי להגיע לעבודת עיצוב .וכן , הם יכולים להיזרק לגמרי בכביסהויצאו כמו חדש .

זה יותר ממה שאני יכול לומרבשמלת הבת שלי קיבלה כישורי המרקר יצירתיבשבוע שעבר .- ליז